Doskonale rozumiemy, że cenią  sobie Państwo swoją prywatność i czas, dlatego w jednym dokumencie zamieściliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących, zastosowanych w celach zoptymalizowania funkcjonalności strony internetowej www.agropixel.pl

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Paweł Sosnowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGROPIXEL Paweł Sosnowski z siedzibą w (03-661) Warszawie, przy ul. Czerwińska 28, NIP: 5242525045 , REGON: 141702336

Jak postępujemy z Polityką bezpieczeństwa: 

 • Wsłuchujemy się w potrzeby i wymagania naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania, również w zakresie bezpieczeństwa informacjii ochrony danych osobowych,
 • Przy planowaniu realizacji procesów identyfikujemy potencjalne ryzyka utraty poufności, dostępności i integralności danych i podejmujemy działania w celu zapobiegania tym ryzykom,
 • Rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Klientów i stron zainteresowanych,
 • Postępowanie zgodnie z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz z zasadą domyślnej ochrony danych, m.in. poprzez minimalizację przetwarzania danych osobowych lub jak najszybszą pseudonimizację danych osobowych.

Powyższe zasady bezpieczeństwa realizujemy poprzez:

 • Wdrażanie nowoczesnych technologii IT w zakresie bezpieczeństwa i systemów informatycznych,
 • Zachowanie poufności, dostępności i integralności powierzonych nam danych poprzez postępowanie z danymi zgodne z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa, wymaganiami klientów i wymaganiami procedur bezpieczeństwa,
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk AGROPIXEL Paweł Sosnowski lub klientów w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych,
 • Systematyczne szkolenie osób pracujących pod naszym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa,
 • Uświadamianie pracownikom znaczenia ich pracy i znaczenia ich osobistego wkładu w efektywność systemu zarządzania bezpieczeństwem, jak również konsekwencji działań niezgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa i przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • Udokumentowany proces zarządzania naruszeniami, incydentami w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • Monitorowanie i ocenę skuteczności wdrożonych zabezpieczeń,
 • Regularną ocenę realizacji celów bezpieczeństwa i planów postępowania z ryzykiem pod względem zgodności z kierunkiem strategicznym AGROPIXEL Paweł Sosnowski

Zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Zobowiązujemy się do stałego spełniania mających zastosowanie wymagań oraz do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem i doskonalenia stosowanych zabezpieczeń.

Odpowiedzialność

Każdy pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za zachowanie poufności, dostępności i integralności powierzonych mu danych. Odpowiedzialność za utrzymanie, ocenę i wyznaczanie kierunków ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem spoczywa na właścicielu firmy. Zapoznajemy naszych pracowników oraz współpracowników z zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych oraz celami niniejszej polityki. Niniejsza polityka bezpieczeństwa informacji jest dostępna dla naszych pracowników, współpracowników, Klientów oraz stron zainteresowanych.

Cele, podstawy i czas przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzaniaPodstawa PrawnaPrawnie uzasadniony interesPlanowany czas przetwarzania
RekrutacjaArt. 221 § 1 Kodeksu PracyArt. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODOArt. 9 ust. 2 lit. a) i h) RODO1.              Nabór pracowników2.              Obrona i dochodzenie roszczeńDo czasu ukończenia rekrutacji na dane stanowisko, a jeżeli zgoda obejmuje dalsze rekrutacje, to do czasu jej cofnięcia dłużej jednak, niż do przez kolejne 12 miesięcy.
ZatrudnienieArt. 221 § 1 Kodeksu PracyArt. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODOArt. 9 ust. 2 lit. b), h) RODOObrona i dochodzenie roszczeńDane przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń (3 lata) lub przez okres wskazany przepisami prawa (10 lub 50 lat).
Relacje z kontrahentamiArt. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODOPrzepisy ustaw o:1.     podatku dochodowym od osób prawnych2.     podatku od towarów i usług3.     rachunkowości.Obrona i dochodzenie roszczeńPrzez czas trwania umowy, przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a także przez okres wskazany przepisami prawa (zasadniczo 5 lat) oraz przez okres przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.
Usługa konta w sklepie internetowymArt. 6 ust. 1 lit. a) Do czasu odwołania zgody.
Kontakt (mail, telefon, formularze www, czat)Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO1.     Obrona i dochodzenie roszczeń2.     Odpowiedź na zapytania i dalsza korespondencjaPrzez czas, w którym dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.
Media społecznościoweArt. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO1.     Interakcje z użytkownikami tych portali2.     Efektywne budowanie wizerunku i komunikacji3.     Prowadzenie statystyk i analiz 4.     Obrona  i dochodzenie roszczeń.Przez czas, w jakim dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Zasadniczo jednak przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań;W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane nie będą przetwarzane dłużej niż do czasu odwołania zgody.
WizerunekArt. 6 ust. 1 lit. f)Art. 6 ust. 1 lit. b)Art. 81 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnychBudowanie wizerunku administratora poprzez publikację zdjęć obejmujących w niektórych sytuacjach wizerunek osoby. Przez czas, w jakim dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Zasadniczo jednak nie dłużej niż o czasu wyrażenia sprzeciwu.  
Przetwarzanie danych osób będących reprezentantami kontrahentów lub klientówArt. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODOWykonanie umowy, której stroną jest pracodawca lub zleceniodawca reprezentanta Przez czas trwania umowy, przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a także przez okres wskazany przepisami prawa (zasadniczo 5 lat) oraz przez okres przez który dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane.
Pliki cookies i logi serweraArt. 6 ust. 1 lit. a) i f)Art. 173 Prawa telekomunikacyjnegoZapewnienie bezpieczeństwa, statystyka i ewidencja, badanie i rozwój, marketingPrzez okres, w którym dane zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane (szczegóły określone w polityce cookies).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT),
a także dostawcy swoistych usług dla spółki (banki, firmy telekomunikacyjne, kancelarie prawne, audytorzy). 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przepisy RODO przyznają prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Prawa te nie są jednak bezwzględne i w określonych okolicznościach mogą nie przysługiwać (np. prawo do wniesienia sprzeciwu lub usunięcia danych nie ma zastosowania w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w celu związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń). Przepisy art. 12-22 RODO precyzują, w jakich okolicznościach możesz zrealizować określone uprawnienie.

Przetwarzanie danych poza terenem Europejskiego Obszary Gospodarczego

Korzystając z niektórych narzędzi IT możemy przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe poza terenem Europejskiego Obszary Gospodarczego. Państwa spoza tego obszaru mogą nie zapewniać adekwatnego poziomu ochrony danych wobec tego, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli jednak zdecydujemy się na taki transfer danych (np. w związku z wykorzystaniem określonych technologii i rozwiązań w obszarze IT), to każdorazowo zapewnimy odpowiednim instrumentem prawnym, że dane będą należycie chronione. Do instrumentów tych zaliczymy przede wszystkim standardowe klauzule umowne oraz decyzję Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych w danym państwie. Treść standardowych klauzul umownych dostępna jest pod adresem https://www.eur-lex.europa.eu/legal.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest  dobrowolne, ale jest warunkiem wykonania określonej czynności przetwarzania (np. podanie danych w rekrutacji jest warunkiem wzięcia w niej udziału lub podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy). Odmowa podania takich danych wiąże się brakiem możliwości wykonania danej czynności. W zakresie określonym przepisami prawa podanie danych jest obowiązkiem prawnym (np. podanie danych do wystawienia faktury lub podanie danych do oceny ryzyka prania pieniędzy). Jeżeli jakieś dane przetwarzane są na podstawie zgody (np. dane wykraczające poza te wskazane w art. 221 Kodeksu pracy w rekrutacji), to zawsze podanie tych  danych jest dobrowolne.

Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies pogrupowane są następująco (cele przetwarzania):
  • „niezbędne” – umożliwiają funkcjonowanie podstawowych funkcjonalności na stronie (np. nawigacja). Strona nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików. 
  • „analityczne” /„wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
  • „społecznościowe”  – służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące na za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.
  • „marketingowe” – umożliwiają śledzenie użytkownika. Ich celem jest wyświetlenie reklamy lepiej dopasowanej do potencjalnych zainteresowań użytkownika. 
  • „innych podmiotów” – strona może umieszczać pliki cookies innych podmiotów (np. Google, Facebook) w celach określonych przez dostawcę takiego cookie. 
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Nazwa cookieDostawca cookieTyp cookieKiedy wygasa
PHPSESSID NiezbędnyDo końca sesji
_fbp marketingowy3 miesiące
frFacebook.commarketingowy3 miesiące
popup marketingowy1 dzień
trFacebook.commarketingowyDo końca sesji
clip niesklasyfikowany29 dni
 1. Aby wyłączyć zapisywanie plików cookies można wybrać odpowiednią opcję na banerze informującym o stosowaniu cookies lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są powyżej w Polityce Prywatności.