Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności firmy AgroPixel – Paweł Sosnowski  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerwińskiej 28, NIP: 5242525045. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

I. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów sprzedażowych, kontaktowych, rejestracji w bazie danych;
 2. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji zamówień sklepu internetowego składanych przez klientów oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze- na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

V. Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza  prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Administratora pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VI. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Administratora mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Administratora.

POLITYKA COOKIES

§ 1

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

 1. plikach cookies – rozumie się przez to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej będącej ich źródłem, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
 2. operatorach serwisu – rozumie się przez to firmę AgroPixel – Paweł Sosnowski  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerwińskiej 28, NIP: 5242525045;
 3. serwisie internetowym – rozumie się przez to grupę powiązanych ze sobą stron internetowych o wspólnym adresie domenowym agropixel.pl
 4. użytkownikach –rozumie się przez to osoby korzystające z serwisu, w tym w szczególności osoby wysyłające zapytania do operatorów serwisu, osoby zapisujące się na newsletter, jak również osoby przeglądające zawartość serwisu;
 5. przeglądarce internetowej – rozumie się przez to oprogramowanie informatyczne służące do przeglądania stron internetowych.

§2

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies do:

 1. ustalenia, czy serwis internetowy był uprzednio odwiedzany przez danego Użytkownika;
 2. dopasowania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta;
 3. do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących w szczególności liczby odwiedzin.

§3

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania automatycznej obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie zablokowania automatycznej obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej, a także na stronach internetowych przeglądarek internetowych, na przykład:

 1. Google Chrome (link)
 2. Mozilla Firefox (link)
 3. Opera (link)
 4. Safari (link)
 5. Microsoft Edge (link)

§4

Operatorzy serwisu informują, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą utrudnić lub uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych, w tym także serwisu internetowego.

§5

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Operatorów serwisu, w tym także o prawach osób, których dane dotyczą, można znaleźć w Polityce prywatności. 

§6

Operatorzy serwisu udzielają odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące korzystania z plików cookies. Z Operatorami serwisu można się skontaktować telefonicznie (+48 798 644 694), za pośrednictwem poczty elektronicznej (sosnowski@agropixel.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.